Klientská karta WPK

V každĂ© z našich lĂ©káren si naši zákaznĂ­ci mohou nechat zdarma zhotovit Klientskou kartu WPK, která přináší našim stálĂ˝m zákaznĂ­kům mnoho vĂ˝hod:

Sleva až 50% z doplatku lĂ©ku na recept

·         Slevu až 50% z doplatku může uplatnit kterĂ˝koliv držitel KlientskĂ© karty WPK, sleva se vztahuje pouze na recepty, a platĂ­ pro všechny věkovĂ© kategorie.

·         PoskytnutĂ­ slevy lze ověřit na Ăşčtence, přĂ­padně na webovĂ˝ch stránkách Ministerstva zdravotnictvĂ­ ČR, kde v sekci lĂ©ky naleznete informace o regulovanĂ©m doplatku Vámi zvolenĂ˝ch lĂ©čiv.

·         Slevu až 50% z doplatku nelze poskytnout v přĂ­padě, že sleva 50% by byla vyšší, než je povolená regulovaná obchodnĂ­ přirážka lĂ©kárny. V tomto přĂ­padě je pacientovi Ăşčtována maximálnĂ­ možná sleva, a to až do výše, která odpovĂ­dá celĂ© přirážce lĂ©kárny. Pacient tedy hradĂ­ legislativou stanovenĂ˝ minimálnĂ­ doplatek.

Většina lĂ©ků na diabetes včetně inzulinu, bez doplatku

Body za nákupy volně prodejnĂ©ho sortimentu v lĂ©kárnách WPK

·         Držitel KlientskĂ© karty WPK při nákupech v lĂ©kárnách WPK v ČeskĂ© republice sbĂ­rá body na svůj osobnĂ­ Ăşčet a body následně proměnĂ­ na slevu při dalším nákupu volně prodejnĂ©ho sortimentu v sĂ­ti lĂ©káren WPK.

Kontrola vzájemnĂ©ho působenĂ­ lĂ©ků

Na základě požadavku zkontrolujeme vzájemnĂ© působenĂ­ všech lĂ©ků a potravinovĂ˝ch doplňků, kterĂ© užĂ­váte.

Pravidelná informace o výhodných akcí a slevách na vybraný sortiment.

 VšeobecnĂ© podmĂ­nky Ăşčasti ve věrnostnĂ­m programu Klientská karta WPK


VěrnostnĂ­ program Klientská karta WPK (dále jen „Klientská karta“) provozuje společnost LĂ©kárna WPK s.r.o., se sĂ­dlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 02044277 a Avicel s.r.o., se sĂ­dlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 27618897. VěrnostnĂ­ program je určen klientům LĂ©káren WPK. Držitel KlientskĂ© karty WPK při nákupech v lĂ©kárnách WPK v ČeskĂ© republice sbĂ­rá body na svůj osobnĂ­ Ăşčet, kterĂ© je možnĂ© směnit za slevu na další nákup a dále může využĂ­vat i ostatnĂ­ vĂ˝hody spojenĂ© s použĂ­vánĂ­ KlientskĂ© karty.

 

 
PodmĂ­nky členstvĂ­ a přihlášenĂ­ do programu Klientská karta WPK

Na základě poskytnutĂ˝ch Ăşdajů bude klientovi vystavena Klientská karta WPK. Karta je vedena na konkrĂ©tnĂ­ jmĂ©no konkrĂ©tnĂ­ho klienta a může bĂ˝t použita pouze v souladu s aktuálně platnĂ˝mi pravidly. Karta je přenosná a lze použĂ­t v kterĂ©koliv lĂ©kárně WPK na ĂşzemĂ­ ČeskĂ© republiky. Provozovatel může Ăşčely použĂ­vánĂ­ WPK karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat doplněnĂ­m pravidel. Držitelem KlientskĂ© karty se může stát občan ČeskĂ© republiky starší 18-ti let, pokud souhlasĂ­ s VšeobecnĂ˝mi podmĂ­nkami věrnostnĂ­ho programu, potom, co odsouhlasĂ­ podmĂ­nky v elektronickĂ©m dotaznĂ­ku, kterĂ˝ vyplnĂ­ přĂ­mo na lĂ©kárně. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vĂ­cenásobná registrace nenĂ­ možná. VyplněnĂ­m dotaznĂ­ku a elektronickĂ˝m odsouhlasenĂ­m vloženĂ˝ch dat souhlasĂ­ klient s podmĂ­nkami věrnostnĂ­ho programu Klientská karta WPK a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Ăščast ve věrnostnĂ­m programu Klientská karta WPK  je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zbožĂ­ ani služeb LĂ©káren WPK.

 
PoužĂ­vánĂ­ KlientskĂ© karty WPK

Po vyplněnĂ­ elektronickĂ© přihlášky v lĂ©kárně WPK dostane klient ihned aktivovanou Klientskou kartu WPK. Karta zůstává vlastnictvĂ­m společnosti LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. a sloužĂ­ k uplatněnĂ­ slev, vĂ˝hod a k zaznamenánĂ­ bodů nasbĂ­ranĂ˝ch za nákupy volně prodejnĂ©ho sortimentu v lĂ©kárnách WPK.

Karta je přenosná a lze ji použĂ­t ve všech lĂ©kárnách WPK v ČeskĂ© republice. NasbĂ­ranĂ© body nejsou převoditelnĂ©. Klient může na svoji kartu přiřadit až 4 další osoby, kterĂ˝m tĂ­mto automaticky uděluje souhlas k využĂ­vanĂ­ vĂ˝hod KlientskĂ© karty WPK a to včetně uplatněnĂ­ slevy z nákupu volně prodejnĂ©ho sortimentu. V přĂ­padě ztráty karty může klient požĂˇdat v libovolnĂ© lĂ©kárně WPK o vydánĂ­ novĂ© karty, přičemž body nasbĂ­ranĂ© za nákupy mu budou zachovány.

 
SbĂ­ránĂ­ bodů na Klientskou kartu WPK

Držitel KlientskĂ© karty při nákupech v lĂ©kárnách WPK v ČeskĂ© republice sbĂ­rá body na svůj osobnĂ­ Ăşčet, a to vždy 1 bod za 1 Kč nákupu (včetně DPH). Na každĂ˝ch 1 000 bodů lze čerpat slevu v hodnotě 30 Kč. Body se na Ăşčet připisujĂ­ za nákup volně prodejnĂ©ho sortimentu mimo regulovanĂ© lĂ©ky a poukazy na zdravotnickĂ© pomůcky. LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje uvedenĂ© hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámenĂ­ na webovĂ˝ch stránkách www.lekarnawpk.cz.LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximálnĂ­ i minimálnĂ­ výšku nákupu, za kterĂ˝ budou připisovány body, dále si vyhrazuje právo určit, na kterĂ© vĂ˝robky se započĂ­távánĂ­ bodů nevztahuje. PřĂ­padnĂ˝ aktuálnĂ­ seznam vĂ˝robků, na kterĂ© se započĂ­tánĂ­ nevztahuje, zveřejnĂ­me na webovĂ˝ch stránkách. Aby bylo možnĂ© započĂ­tat body za nákup, musĂ­ držitel KlientskĂ© karty WPK předložit Klientskou kartu WPK před/při placenĂ­m u pokladny. Po vystavenĂ­ Ăşčtenky nebo dokončenĂ­ nákupu již nelze zadat čĂ­slo karty a nenĂ­ tedy již možnĂ© zĂ­skat body za nákup a body za nákup nelze ani zpětně do osobnĂ­ho Ăşčtu připsat. VeškerĂ© přĂ­padnĂ© reklamace tĂ˝kajĂ­cĂ­ se připsánĂ­ bodů na kartu musĂ­ bĂ˝t uplatněny při nákupu, ke kterĂ©mu se připisovánĂ­ bodů vztahuje. Na pozdější reklamace tĂ˝kajĂ­cĂ­ se připsánĂ­ bodů nemůže bĂ˝t brán zřetel.
Stav bodů na KlientskĂ© kartě WPK

Body jsou zákaznĂ­kovi vedeny na jeho Ăşčtu, kde takĂ© mohou bĂ˝t zobrazeny. Ke svĂ©mu Ăşčtu může zákaznĂ­k přistupovat po přihlášenĂ­ přes tablety v lĂ©kárnách, a to pomocĂ­ čĂ­sla karty a PINu, kterĂ˝ si při registraci zvolil. KaždĂ˝ registrovanĂ˝ držitel KlientskĂ© karty WPK si po zadánĂ­ přĂ­stupovĂ˝ch Ăşdajů může zobrazit stav bodů. Stav bodů je viditelnĂ˝ i na Ăşčtence za nákup.
UplatněnĂ­ bodů z KlientskĂ© karty WPK

NasbĂ­ranĂ© body lze proměnit na slevu z nákupu volně prodejnĂ©ho sortimentu (s vĂ˝jimkou počátečnĂ­ kojeneckĂ© vĂ˝živy, doplatků na lĂ©ky na předpis a s vĂ˝jimkou produktů, u kterĂ˝ch je to nepřĂ­pustnĂ© právnĂ­mi předpisy) a to v kterĂ©koliv lĂ©kárně WPK na ĂşzemĂ­ ČR. NasbĂ­ranĂ© body je nutnĂ© vyčerpat vždy do 31.12. kalendářnĂ­ho roku. V přĂ­padě odstoupenĂ­ zákaznĂ­ka od kupnĂ­ smlouvy s LĂ©kárnou WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. (zrušenĂ­, zpochybněnĂ­, vĂ˝povědi, vĂ˝měny zbožĂ­ atd.), za niž byly zákaznĂ­kovi připsány body, jakož i v přĂ­padě chyby ve stavu bodů, zneužitĂ­ nebo podvodu, si společnost LĂ©kárna WPK s.r.o a Avicel s.r.o. vyhrazuje právo odepřĂ­t a zrušit odpovĂ­dajĂ­cĂ­ počet připsanĂ˝ch bodů.


Zrušení Klientské karty WPK


Držitel KlientskĂ© karty WPK může svoje členstvĂ­ kdykoliv zrušit, a to elektronicky na adrese: info@lekarnawpk.cz nebo dopisem adresovanĂ˝m na adresu: LĂ©kárna WPK s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 nebo Avicel s.r.o. Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 a současně zaslat znehodnocenou Klientskou kartu na výše uvedenou adresu. LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazujĂ­ právo zrušit Klientskou kartu, pokud nebyla použita dĂ©le jak 12 měsĂ­ců. TĂ­m nenĂ­ dotknutĂ˝ nárok držitele si opakovaně Klientskou kartu založit. ZrušenĂ­m karty se zároveň zruší všechny body nasbĂ­ranĂ© na KlientskĂ© kartě. Společnost LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. jsou oprávněny zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecnĂ© podmĂ­nky. Držitel KlientskĂ© karty se zavazuje oznámit změnu osobnĂ­ch Ăşdajů bezodkladně, a to e-mailem na info@lekarnawpk.cz. Společnost LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  jsou oprávněny kdykoliv změnit podmĂ­nky věrnostnĂ­ho programu Klientská karta WPK. NovĂ© podmĂ­nky platĂ­ dnem, kdy jsou zveřejněnĂ© na internetovĂ˝ch stránkách www.lekarnawpk.cz. Společnost LĂ©kárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  si vyhrazujĂ­ právo kdykoliv ukončit věrnostnĂ­ program Klientská karta WPK.


ZpracovánĂ­ osobnĂ­ch Ăşdajů

Klient vyplněnĂ­m registračnĂ­ho formuláře a svou registracĂ­ do věrnostnĂ­ho programu bere na vědomĂ­, že poskytuje svĂ© osobnĂ­ Ăşdaje společnosti LĂ©kárna WPK s.r.o., IČO 020 44 277, se sĂ­dlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, (dále takĂ© jako „správce“). Takto poskytnutĂ© osobnĂ­ Ăşdaje bude správce zpracovávat za Ăşčelem otevřenĂ­ Ăşčtu klienta a správy jeho členstvĂ­ ve věrnostnĂ­m programu.

VĂ­ce informacĂ­ o zpracovánĂ­ Vašich osobnĂ­ch Ăşdajů naleznete v našich Zásadách zpracovánĂ­ osobnĂ­ch Ăşdajů na webovĂ˝ch stránkách www.lekarnawpk.cz , nebo můžete kontaktovat Správce na adrese jeho sĂ­dla, nebo na e-mailovĂ© adrese info@lekarnawpk.cz.


Platnost od 30.5.2020


PůvodnĂ­ verze podmĂ­nek, platná do 29.5.2020 - PDF

Přihlaste se k odběru novinek
sodexo


Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení